OptiMobile AB (publ) publicerar informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 8 MSEK

by | Jun 1, 2020 | Press Releases

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) publicerar härmed bolagets informationsmemorandum (”IM”) avseende beslutad företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om drygt 2,9 MSEK från befintliga aktieägare.

Emissionsgarantier från tredje part har inte upphandlats inför denna emission.

OptiMobiles IM jämte anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets hemsida och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.optimobile.se respektive www.spotlightmarket.com) samt på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se).

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020.

pdf_25 Informationsmemorandum

pdf_25 Anmälningssedel

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.