Riktad nyemission i OptiMobile fulltecknad

by | Apr 26, 2019 | Press Releases |

Teckning genomförd i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) riktade nyemission om 3 750 000 kronor.

OptiMobile har den 24 april 2019 offentliggjort styrelsens beslut om en nyemission av aktier riktad till NOAX Fastighets AB (2 000 000 aktier), Katalysen & Partners AB (2 000 000 aktier), Jensen Invest AB (450 000 aktier), Magnus Bröms (400 000 aktier), SPDI Consulting AB (150 000 aktier). Teckning i emissionen har nu genomförts.

Emissionen tillför bolaget 3 750 000 kronor före emissionskostnader, vilka uppskattas till högst 200 000 kronor, genom utgivande av 5 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 652 373,37 kronor till 982 373,37 kronor och antalet aktier från 9 884 445 till 14 884 445. Nyemissionen innebär en utspädning för OptiMobiles befintliga aktieägare med cirka 33,6 procent.

Emissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 10 maj 2019.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.