OptiMobile AB (publ) – genomförd företrädesemission

by | Jun 22, 2020 | Press Releases |

OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) företrädesemission tecknades till 6 948 049,80 kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om 87,81 procent.

Teckning i OptiMobile AB:s nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare har nu genomförts.

Emissionen tillför bolaget 6 948 049,80 kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till ca 500 000 kronor, genom utgivande av 23 160 166 aktier till en teckningskurs om 0,30 kronor per aktie. Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 1 160 573,37 kronor till 2 689 144,326 kronor och antalet aktier från 17 584 445 till 40 744 611. Av emissionslikviden tecknades 5 045 724,90 kronor genom företräde.

Inga emissionsgarantier upphandlades inför den genomförda emissionen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2020.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.