Nytt avtal och amorteringsplan framförhandlat med ALMI Företagspartner

by | Feb 19, 2019 | Press Releases |

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har förhandlat fram ett nytt avtal och en ny amorteringsplan med ALMI Företagspartner avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2020 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 30 september 2019. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q1 och Q2 2019 om ca 770 TSEK flyttat fram. Detta minskar därigenom Bolagets rörelsekapitalbehov för perioden fram till slutet av juni 2019 med motsvarande belopp.

OptiMobiles totala lån till ALMI Företagspartner uppgår till ca 1 540 TSEK exkl. ränta. I enlighet med det nya avtalet och den nya amorteringsplanen ska lånet amorteras under perioden fram till juni 2020, med ca 385 TSEK per kvartal. Den första amorteringen ska ske den 30 september 2019.

Det nya framförhandlade avtalet med ALMI Företagspartner resulterar i att OptiMobile tidigare kommunicerade kapitalbehov för perioden fram till och med juni 2019 minskar med ca 770 TSEK. Styrelsen i OptiMobile bedömer att det totala kapitalbehovet nu uppgår till ca 1 750 TSEK för perioden fram till slutet av juni 2019. Arbetet fortskrider med att lösa detta kapitalbehov genom att eftersöka en bryggfinansiering fram till att Bolagets operativa kassaflöde är tillräckligt för att finansiera verksamheten.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019.

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.