Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

by | Jun 4, 2019 | Press Releases |

Idag, den 4 juni 2019, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande samt med 60 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Gösta Bergman och Sami Petteri Vartiainen omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Anders Bergtoft och Peter Almberg nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Gösta Bergman. Per Gunningberg har avböjt omval. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Ragnar Santesson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2019
OptiMobile AB (publ)
STYRELSEN.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.