Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

by | May 3, 2019 | Press Releases |

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 16.00 på
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2019, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 28 maj 2019 skriftligen till Advokatfirman Bergman & Partners AB, Allévägen 16, 183 52 Täby. Anmälan kan också göras per telefon 0708-50 03 25 eller per e-post gosta.bergman@bergmanlaw.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 28 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.optimobile.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 884 445 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
 12. Val av styrelse och
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 14. Stämman

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Förslag avseende val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkterna 10-12)
Styrelsen harföreslagit

 • att en revisor utan revisorssuppleant ska utses;
 • att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer; samt
 • att bolagets revisor Ragnar Santesson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Vid tidpunkten för kallelsen har ännu inte framlagts av bolagets aktieägare något förslag till beslut på punkterna 10-12 avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och val av styrelse. För det fall att bolaget före årsstämman underrättas om förslag till beslut avseende dessa punkter kommer förslagen att offentliggöras av bolaget genom pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo innebär detta en utspädning om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter genomförande av den riktade nyemission som styrelsen beslutat om den 24 april 2019 under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 10 maj 2019.

Skälet till att nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägare ska teckningskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Beslutet kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För vidare information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Tulegatan 29, 2 tr, i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.optimobile.se) senast tre veckor före årsstämman, och så även fullständiga förslag till beslut senast två veckor före årsstämman, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2019
OptiMobile AB (publ)
STYRELSEN

pdf_25 Fullmaktsformulär

pdf_25 Pressmeddelande i PDF


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.