Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 december 2017 kl. 17.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara...