Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 1 juni 2018, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets...

Information om pågående projekt med Polkomtel-gruppen

OptiMobile ABs (”OptiMobile”) kund Polkomtel-gruppen har utökat pågående projekt. Utökningen avser tjänstens funktionalitet och omfattning och medför att lansering av tjänsten ändras och planeras till Q3 2018. Den polska telekomkoncernen Polkomtel har köpt OptiMobiles...

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Inför årsstämma i OptiMobile AB (publ) (”OptiMobile”) den 1 juni 2018 har bolagets aktieägare föreslagit nyval av Henrik Högberg och Sami Vartiainen som ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Nedan följer en beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna. Om Henrik...

Offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.optimobile.se och...