Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 4 juni 2019, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets...

Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 10 maj 2019, godkände extra bolagsstämma i OptiMobile AB (”OptiMobile”) styrelsens beslut om riktad nyemission om 3 750 000 kronor. Extra bolagstämma i OptiMobile har idag godkänt styrelsens beslut den 24 april 2019 om en nyemission av aktier om 3 750 000...

Offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor...

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av...