Offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor...

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av...

Riktad nyemission i OptiMobile fulltecknad

Teckning genomförd i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) riktade nyemission om 3 750 000 kronor. OptiMobile har den 24 april 2019 offentliggjort styrelsens beslut om en nyemission av aktier riktad till NOAX Fastighets AB (2 000 000 aktier), Katalysen & Partners AB (2...

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 14.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i...