Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 oktober 2019 kl. 9.30 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara...

NSF Telecom tecknar avsiktsförklaring med OptiMobile

Telekombolaget NSF Telecom Ab i Finland har undertecknat en avsiktsförklaring med OptiMobile AB (”OptiMobile”) gällande OptiMobiles plattform och produkter. Parternas avsikt är att nå ett kommersiellt avtal där OptiMobile tillhandahåller bolagets plattform och...