Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Inför årsstämma i OptiMobile AB (publ) (”OptiMobile”) den 1 juni 2018 har bolagets aktieägare föreslagit nyval av Henrik Högberg och Sami Vartiainen som ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Nedan följer en beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna. Om Henrik...

Offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.optimobile.se och...

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma fredagen den 1 juni 2018 kl. 14.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av...