OptiMobile AB (publ) – genomförd företrädesemission

OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) företrädesemission tecknades till 6 948 049,80 kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om 87,81 procent. Teckning i OptiMobile AB:s nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare har nu genomförts. Emissionen tillför...

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den...