Kommuniké från årsstämma i OptiMobile (publ)

Idag, den 23 juni 2021, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets...

Offentliggörande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för OptiMobile AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive webbsidor...

Kallelse till årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 16.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av...

Flaggning i OptiMobile AB

Genom den nyligen genomförda riktade nyemissionen i OptiMobile AB (publ.) har Grytänge Invest AB passerat flaggningsgränsen 5%. Grytänge Invest AB tecknade och äger efter nyemissionen 3 750 000 aktier. Det motsvarar 8,11% av kapital och röster i bolaget.   För...