Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Vid extra bolagsstämman idag, den 26 mars 2021, i OptiMobile AB valdes Michael Frausing till ny styrelseledamot Vid extra bolagsstämman idag valdes Michael Frausing till ny styrelseledamot efter Anders Bergtoft. Michael har mer än 25 års erfarenhet från telekom- och...

Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har idag kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till 30 juni 2022 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med...

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 26 mars 2021 kl. 15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara...

Styrelseförändring i OptiMobile AB (publ)

Anders Bergtoft kommer att lämna uppdraget som styrelseledamot i OptiMobile för är att fokusera på sitt uppdrag som VD för Charge Amps AB (publ). OptiMobile kallar i separat pressmeddelande till extra bolagsstämma där Michael Frausing föreslås väljas till ny...

Flaggning i OptiMobile AB

Sami Vartiainen med närstående äger mer än 5% av OptiMobile AB:s aktier. Sami Vartiainen, styrelseledamot i OptiMobile AB, har via närstående förvärvat 2 000 000 aktier i OptiMobile AB. Efter förvärvet uppgår Sami Vartiainens ägande (direkt och via närstående) till...