Uppdatering avseende checkräkningskredit hos Handelsbanken

Handelsbanken beviljade i slutet av 2017 OptiMobile AB (”OptiMobile”) en checkräkningskredit om 500 000 kr. Checkräkningskrediten har en löptid om en månad i taget. Handelsbanken har meddelat OptiMobile att banken från och med 30 juni 2019 valt att ej förlänga...

Uppdatering avseende Polkomtel-gruppens planerade lansering

Förberedelserna av Polkomtel-gruppens nya IMS-plattform pågår och Polkomtel-gruppen har meddelat OptiMobile AB (”OptiMobile”) att lansering av deras tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, kommer att ske så snart förberedelserna är klara. Bedömningen är att detta...

Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 4 juni 2019, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets...